Privacyverklaring

Timmerfabriek Dekker / Dekker Kampen Vof, gevestigd aan de Dieselstraat 9, 8263 AE Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze pricacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

 

Waarom verwerken wij de persoonsgegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 

 

Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de dienst(en) die wij aan u verlenen:

 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekakozijnen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dekakozijnen.nl

 

Wijzigingen in het Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 15 juni 2018.

 

Websites

www.timmerfabriekdekker.nl

www.dekakozijnen.nl

www.dekakunststofkozijnen.nl

www.webwinkeltifadekker.nl

 

Dekker Kampen V.O.F.