Algemene voorwaarden Dekker Kampen V.O.F.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige offertes en overeenkomsten aangegaan door Dekker Kampen V.O.F., gevestigd te Kampen, en de aan haar verbonden handelsnamen, hierna te noemen Dekker Kampen. Dit geldt ook voor de daaruit voor Dekker Kampen voortvloeiende werkzaamheden. De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen werk uitgevoerd.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Als Dekker Kampen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Dekker Kampen verliest daarmee ook niet het recht om in andere gevallen wel de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Aangenomen werk

 1. Alle offertes omtrent aangenomen werk gebeuren volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maatafwijkingen belemmeren de betaling niet.
 2. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de door opdrachtgever opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het in artikel 2 sub a vermelde in acht genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Overige aanbiedingen van Dekker Kampen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Daarin vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. Dekker Kampen kan niet aan zijn offertes worden gehouden als opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Dekker Kampen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Dekker Kampen niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

 

Artikel 4 Afspraken en overeenkomst

 1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van Dekker Kampen binden de laatste niet, voor zover ze door Dekker Kampen niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
 2. Wanneer Dekker Kampen een opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard en/of bevestigd of een begin met de uitvoering heeft gemaakt, ontstaat een overeenkomst tussen hen.
 3. Elke overeenkomst tussen partijen bevat de ontbindende voorwaarde dat Dekker Kampen van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, naar oordeel van Dekker Kampen. Opdrachtgever staat toe dat Dekker Kampen zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, waarvoor Dekker Kampen zich zal wenden tot Felix Bedrijfsjuristen B.V.

 

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden

 1. Dekker Kampen aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Dekker Kampen onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
 2. Algemene voorwaarden worden slechts door Dekker Kampen aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet zonder schriftelijke bevestiging weer afgehandeld worden via deze inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op alle door Dekker Kampen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dekker Kampen.
 2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Dekker Kampen en dienen op verzoek meteen geretourneerd te worden.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Dekker Kampen om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 7 Verplichtingen van Dekker Kampen

 1. Dekker Kampen is verplicht het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren naar beste vermogen. Dekker Kampen aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
 2. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Dekker Kampen te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Dekker Kampen gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

 

Artikel 8 Verplichtingen van opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Dekker Kampen tijdig kan beschikken over:
 2. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen
  enz.), zo nodig in overleg met Dekker Kampen;
 3. het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

iii.        voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;

 1. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering
  van het werk benodigde energie;
 2. tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort;
 3. veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
 4. De opdrachtgever is verplicht (zonder aanspraak op vergoeding) water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
 5. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan en de eventuele gevolgen daardoor voor de overige werkzaamheden.
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Dekker Kampen voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 Extra onvoorziene kosten

 1. In alle gevallen wordt door Dekker Kampen onder “grond” of bodemspecie verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.
 2. Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen, valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van Dekker Kampen, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

 

Artikel 10 Uitbesteding werk aan derden

 1. Opdrachtgever machtigt Dekker Kampen de opdracht door een door haar aan te wijzen derde te laten uitvoeren. Dekker Kampen is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, dan tot wat de derde daarvoor aan haar is verschuldigd. Dekker Kampen brengt de kosten van de derde aan opdrachtgever in rekening.

 

Artikel 11 Aanbetaling en prijzen

 1. Het is Dekker Kampen toegestaan bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als het voorschot of enige andere opeisbare declaratie niet wordt betaald.
 2. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Dekker Kampen de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, alsmede van schadevergoeding zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
 3. Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, hebben partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Tevens worden onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen doorberekend.
 4. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 12 Materialen

 1. Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
 2. Dekker Kampen stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te gebeuren bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Dekker Kampen is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 3. De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor rekening van de opdrachtgever. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 4. De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Dekker Kampen tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen indien gewenst aan Dekker Kampen toekomen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening
 5. Ondergeschikte veranderingen (bijv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Dekker Kampen geleverde materialen geven geen reden tot afkeuring.

 

Artikel 13 Wijziging van de opdracht en meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Door Dekker Kampen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst daarvoor aanpassen. Als partijen een wijziging of aanvulling op de overeenkomst overeenkomen, kan dat het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed, zonder dat Dekker Kampen hiervoor aansprakelijk te stellen is.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke order communiceert Dekker Kampen zo snel als mogelijk aan opdrachtgever. Dekker Kampen brengt wijzigingen, welke worden doorgevoerd op verzoek van opdrachtgever, in rekening bij opdrachtgever.
 4. Een verzoek van opdrachtgever tot wijzigingen van de opdracht na het verstrekken van de opdracht, dienen tijdig en schriftelijk aan Dekker Kampen worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Andere wijzigingen kunnen door Dekker Kampen in rekening worden gebracht bij opdrachtgever, mits Dekker Kampen opdrachtgever hierover tijdig heeft geïnformeerd.

 

Artikel 14 Annuleren

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Dekker Kampen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen, ongeacht of de goederen zijn bewerkt of verwerkt. Daarnaast is hij jegens Dekker Kampen gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
 2. Opdrachtgever zal eveneens aan Dekker Kampen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Dekker Kampen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 3. Onverminderd het vermelde in artikel 14 lid b behoudt Dekker Kampen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Dekker Kampen schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 Opleveringstermijnen

 1. De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Dekker Kampen schriftelijk in gebreke te stellen. De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Dekker Kampen geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
 2. De opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, en/of toewijzingen, informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke en dat de plaats waar het werk dient te worden uitgevoerd, naar het oordeel van Dekker Kampen zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen
 3. Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen en kunnen deze als zodanig worden gefactureerd.

 

Artikel 16 Oplevering

 1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Dekker Kampen dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft meegedeeld; dan wel na verloop van 8 dagen nadat Dekker Kampen schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op, dan wel af te nemen; of de opdrachtgever het aangelegde en/of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen. Indien opdrachtgever verzuimt heeft om de oplevering te keuren, dan kan Dekker onmiddellijk tot facturering over gaan.
 2. Kleine gebreken zullen door Dekker Kampen zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Dekker Kampen slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Dekker Kampen valt toe te rekenen
 3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Dekker Kampen niet kan worden aangerekend. Hierbij kan gedacht worden aan meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in artikel 19 van deze algemene voorwaarden genoemd.

 

Artikel 17 Reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Dekker Kampen onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Dekker Kampen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Dekker Kampen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming wordt een schriftelijke verklaring opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.
 4. Indien de reclame naar het oordeel van Dekker Kampen juist is, zal Dekker Kampen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. Dekker Kampen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 2.         Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 3.         Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege het
  te werk zijn gesteld;

                    iii.        Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

 1.         Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
 2.         Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
 3. Dekker Kampen is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Dekker Kampen of van hen, die door Dekker Kampen te werk zijn gesteld op de aan Dekker Kampen opgedragen werk(en). Deze aansprakelijkheid is ten hoogste het bedrag voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde.
 4. Dekker Kampen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
 5. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging. Dit onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Dekker Kampen.

 

Artikel 19 Overmacht

 1. Buitengewone omstandigheden leveren voor Dekker Kampen overmacht op, die Dekker Kampen ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Hieronder kan onder andere vallen stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, (gedeeltelijke) werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Dekker Kampen of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Dekker Kampen, ex‑ en importverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dekker Kampen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen of ieder andere overmacht situatie die niet is te wijten aan haar.
 2. Dekker Kampen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Dekker Kampen geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van (ver)koop (inclusief eventuele schade, kosten en rente) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Dekker Kampen.
 2. Dekker Kampen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft Dekker Kampen ingeval van wanprestatie naar eigen keuze het recht haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
 3.         De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Dekker Kampen heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
 4.         De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;

                    iii.        De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;

 1.         De andere partij overgaat tot staking, overdracht van bedrijf of voornemens is Nederland te verlaten.
 2. Dekker Kampen is indien hij op sub b van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Dekker Kampen reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Dekker Kampen op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

Artikel 22 Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze bepaling geldt tevens voor termijnbetalingen.
 2. Dekker Kampen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
 3. Dekker Kampen is gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Dekker Kampen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 23 Privacy

 1. Dekker Kampen biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is in sommige gevallen verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Dekker Kampen hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens.
 2. Dekker Kampen verwerkt uw persoonsgegevens op de manier zoals wij die in onze Privacyverklaring hebben opgenomen. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

 

Artikel 24 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Partijen spannen zich tot het uiterste in om een geschil in onderling overleg op te lossen. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, is de rechter te Zwolle bevoegd om van alle geschillen tussen hen kennis te nemen. Als opdrachtgever een consument is of als in zijn bedrijf of praktijk niet meer dan drie personen werkzaam zijn (inclusief de opdrachtgever zelf), heeft hij het recht te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter. Dit recht kan hij inroepen tot een maand nadat Dekker Kampen zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen.
 2. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Dekker Kampen onverlet, om een geschil naar aanleiding van een aannemingsovereenkomst voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.
 3. Op elke overeenkomst tussen Dekker Kampen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 25 Wijziging van de voorwaarden

 1. Dekker Kampen kan wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen. Zij zal de gewijzigde voorwaarden op tijd aan opdrachtgever toesturen. De wijzigingen treden in werking zodra de voorwaarden zijn verstuurd aan opdrachtgever.